ฝ่ายเภสัชกรรม รับสมัครงานตำแหน่งเภสัชกร รอบ 2 จำนวนหลายอัตรา (Update 16/10/2560)

โรงพยาบาลศิริราช ฝ่ายเภสัชกรรม
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเภสัชกร

ตำแหน่งงานและอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน 20,540 บาท(หลักสูตร 5 ปี) และเงินเดือน 22,750 บาท (หลักสูตร 6 ปี), ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท, เงินเพิ่มพิเศษฯ (พ.ต.ส) 1,500บาท

ค่าอยู่เวรนอกเวลาราชการ

 1. เวรปกติ ชั่วโมงละ 170 บาท
 2. เวรคลินิกพิเศษ ชั่วโมงละ 200 บาท

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวลาราชการ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี ( นับจากวันสมัคร )
 2. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือสอบผ่านเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
 3. สำเนาใบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (รายละเอียดจากเอกสารประกอบด้านล่าง)
 4. มีใจรักในการบริการผู้ป่วย
 5. มีความอดทน และไม่ย่อท้อต่อการทำงานหนัก
 6. มีวิสัยทัศน์ในด้านที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข และการบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 7. ใจกว้างและมนุษยสัมพันธ์ดี
 8. พร้อมและยินดีรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านสาธารณสุขและการบริหารองค์กร
 9. ซื่อสัตย์สุจริตและมีเจตคติที่ดีในการทำงานภาครัฐ
 10. เป็นผู้ที่รักการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
 11. กล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในทางที่ถูกต้อง
 12. สามารถคิดค้นและบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการคัดเลือก ***(วันเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

 1. สอบข้อเขียน
 2. สอบสัมภาษณ์

ประกาศผล ***(วันเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 6. รูปถ่าย 1” 1 รูป สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://www1.si.mahidol.ac.th/division/pharmacy/

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ส่งถึงงานธุรการและสนับสนุน ฝ่ายเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราชเลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
สอบถามโทรฯ. 02-4198345, 02-4198740 (คุณสมสุภัท คร้ามอ่วม และคุณภัทรา ชีวะดุษฎี)