ฝ่ายเภสัชกรรม รับสมัครงานตำแหน่งเภสัชกร จำนวนหลายอัตรา (Update 28/11/2560)

โรงพยาบาลศิริราช   ฝ่ายเภสัชกรรม
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเภสัชกร

ตำแหน่งงานและอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน 20,540 บาท(หลักสูตร 5 ปี) และเงินเดือน 22,750 บาท     (หลักสูตร 6 ปี), ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท, เงินเพิ่มพิเศษฯ (พ.ต.ส) 1,500บาท
ค่าอยู่เวรนอกเวลาราชการ
1. เวรปกติ   ชั่วโมงละ 170 บาท
2. เวรคลินิกพิเศษ  ชั่วโมงละ 200 บาท
กำหนดวันรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    (ในเวลาราชการ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุไม่เกิน  35  ปี ( นับจากวันสมัคร )
 2. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม   หรือสอบผ่านเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
 3. สำเนาใบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (รายละเอียดจากเอกสารประกอบด้านล่าง)
 4. มีใจรักในการบริการผู้ป่วย
 5. มีความอดทน   และไม่ย่อท้อต่อการทำงานหนัก
 6. มีวิสัยทัศน์ในด้านที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข   และการบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 7. ใจกว้างและมนุษยสัมพันธ์ดี
 8. พร้อมและยินดีรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านสาธารณสุขและการบริหารองค์กร
 9. ซื่อสัตย์สุจริตและมีเจตคติที่ดีในการทำงานภาครัฐ
 10. เป็นผู้ที่รักการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
 11. กล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในทางที่ถูกต้อง
 12. สามารถคิดค้นและบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการสอบ

 วันที่สอบ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
รอบที่ 2 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
รอบที่ 3 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

***หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องมาลงทะเบียนเข้าสอบเวลา 08.30 น.

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาใบปริญญาบัตร                             1     ฉบับ
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา                         1     ฉบับ
 3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม                    1     ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                        1     ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน                               1     ฉบับ
 6. รูปถ่าย 1”                                     1     รูป

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่  http://www1.si.mahidol.ac.th/division/pharmacy/
วิธีการสมัคร        สมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์   ส่งถึงงานธุรการและสนับสนุน ฝ่ายเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราชเลขที่ 2   ถ.วังหลัง  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 10700
สอบถามโทรฯ.    02-4198345, 02-4198740   (คุณสมสุภัท  คร้ามอ่วม และคุณภัทรา  ชีวะดุษฎี)