ฝ่ายเภสัชกรรม รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช


 

ปฏิบัติงานที่          ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลศิริราช

อัตราเงินเดือน       8,690 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
 
กำหนดวันรับสมัคร     ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ( เวลาราชการ )
 
คุณสมบัติผู้สมัคร                              

  • เพศชาย  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันสมัคร
  • ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ต้องจบการศึกษาแล้วเท่านั้น)
  • มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีใจรักในการบริการ

 
เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)               1              ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                               1              ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                            1              ฉบับ
  4. สำเนาเอกสารการเกณฑ์ทหาร สด.8/สด.43 (กรณีเพศชาย)                                          1           ฉบับ
  5. รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                                                                    1             รูป

 
วิธีการคัดเลือก      สอบข้อเขียน              -         วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
                             สอบสัมภาษณ์           -         วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
                             ทดลองปฏิบัติงาน     -         ตามที่หน่วยงานกำหนด 3 – 5 วัน
                                                                        (สามารถนัดวันและเวลาได้ในวันที่ยื่นใบสมัคร)        
               
สถานที่สอบ                         จะแจ้งให้ทราบอีกทีภายหลังการทดลองงาน

วิธีการรับสมัครงาน           สมัครด้วยตนเอ   ที่งานธุรการและสนับสนุน อาคารเภสัชกรรม ชั้น2    โรงพยาบาลศิริราช  ถ.วังหลัง แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  10700  
สอบถามโทรฯ.                    02-4198345, 02-4198740 กด 2  (คุณภัทรา ชีวะดุษฎี , คุณสมสุภัท  คร้ามอ่วม)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: