ฝ่ายเภสัชกรรม รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

 

ปฏิบัติงานที่          ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลศิริราช 
อัตราเงินเดือน      11,500  บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785  บาท
กำหนดวันรับสมัคร         ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ( เวลาราชการ )
คุณสมบัติผู้สมัคร                              

  • เพศชาย / หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันสมัคร

  • ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้นทาง การเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต้องจบการศึกษาแล้วเท่านั้น)

  • มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีใจรักในการบริการ

 
เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)          1              ฉบับ

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                    1              ฉบับ

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                     1              ฉบับ

  4. สำเนาเอกสารการเกณฑ์ทหาร สด.8/สด.43 (กรณีเพศชาย)                                        1             ฉบับ

  5. รูป ถ่าย 1 นิ้ว                                                                                                               1              รูป

 
วิธีการคัดเลือก   
สอบข้อเขียน              -        วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สอบสัมภาษณ์            -        วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ทดลองปฏิบัติงาน      -         ตามที่หน่วยงานกำหนด 3 – 5 วัน (สามารถนัดวันและเวลาได้ในวันที่ยื่นใบสมัคร)        
               
สถานที่สอบ                   จะแจ้งให้ทราบอีกทีภายหลังการทดลองงาน
วิธีการรับสมัครงาน       สมัครด้วยตนเอ   ที่งานธุรการและสนับสนุน อาคารเภสัชกรรม ชั้น2    โรงพยาบาลศิริราช  ถ.วังหลัง แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  10700  
สอบถามโทรฯ.              02-4198345, 02-4198740 กด 2  (คุณภัทรา ชีวะดุษฎี , คุณสมสุภัท  คร้ามอ่วม)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: