ฝ่ายเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร ประจำปี 2562 (หลายอัตรา) NEW!!!

โรงพยาบาลศิริราช   ฝ่ายเภสัชกรรม
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเภสัชกร

ตำแหน่งงานและอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน 21,160 บาท(หลักสูตร 5 ปี) และเงินเดือน 23,440 บาท  (หลักสูตร 6 ปี), ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท, เงินเพิ่มพิเศษฯ (พ.ต.ส) 1,500 - 3,000 บาท

ค่าอยู่เวรนอกเวลาราชการ
1. เวรปกติ   ชั่วโมงละ 190 บาท
2. เวรคลินิกพิเศษ  ชั่วโมงละ 220 บาท

กำหนดวันรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    (ในเวลาราชการ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.    อายุไม่เกิน  35  ปี ( นับจากวันสมัคร )
2.    ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม   หรือสอบผ่านเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
3.    สำเนาใบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (รายละเอียดจากเอกสารประกอบด้านล่าง)
4.    มีใจรักในการบริการผู้ป่วย
5.    มีความอดทน   และไม่ย่อท้อต่อการทำงานหนัก
6.    มีวิสัยทัศน์ในด้านที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข   และการบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
7.    ใจกว้างและมนุษยสัมพันธ์ดี
8.    พร้อมและยินดีรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านสาธารณสุขและการบริหารองค์กร
9.    ซื่อสัตย์สุจริตและมีเจตคติที่ดีในการทำงานภาครัฐ
10.   เป็นผู้ที่รักการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
11.   กล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในทางที่ถูกต้อง
12.   สามารถคิดค้นและบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการคัดเลือก
กำหนดการสอบ
   
สอบคัดเลือกเภสัชกร ประจำปี 2562 รอบ 1 (สำหรับนักศึกษาเลือกใช้ทุน รพ.ศิริราช)
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 
เริ่มลงทะเบียนเข้าสอบเวลา 08.30 น. ณ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 1
- สอบข้อเขียน : ห้องบรรยายสุขุม เวลา 9.00 - 12.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ : อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สอบคัดเลือกเภสัชกร ประจำปี 2562 รอบ 2
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
เริ่มลงทะเบียนเข้าสอบเวลา 08.30 น. ณ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 1
- สอบข้อเขียน : ห้องบรรยายสุขุม เวลา 9.00 - 12.00 น.  
- สอบสัมภาษณ์ : อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาใบปริญญาบัตร                                       1              ฉบับ
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา                              1              ฉบับ
3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม                   1              ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                            1              ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน                                           1              ฉบับ
6. รูปถ่าย 1”                                                        1              รูป

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่  http://www1.si.mahidol.ac.th/division/pharmacy/
วิธีการสมัคร        สมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์   ส่งถึงงานธุรการและสนับสนุน ฝ่ายเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราชเลขที่ 2   ถ.วังหลัง  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 10700
สอบถามโทรฯ.    02-4198345, 02-4198740   (คุณสมสุภัท  คร้ามอ่วม และคุณภัทรา  ชีวะดุษฎี)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: