ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดงานพัฒนาและบริหารข้อมูล ฝ่ายเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัดงานพัฒนาและบริหารข้อมูล ฝ่ายเภสัชกรรม ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1 นายพัชรพล  เย็นศิลป์
2 นางสาวพีชญานันท์  บุญมี
3 นางสาวสรานันท์  พุ่มศรี
4 นางสาวกิตติวรรณ  ลานปัน
5 นางสาวรัตนา  เชื่อรามัญ
6 นางสาวสุพัตรา  มงคลวงศ์
7 นางสาวอภิญญา  เครือแก้ว
8 นางสาวกุลปรียา  กี่ศรี

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วิธีการคัดเลือก วันที่ เวลา สถานที่
1.สอบปฏิบัติ
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 18 มราคม 2561 09.00-12.00 น. ห้องคอมพิวเตอร์ 5 (623)
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6
2.สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มราคม 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมฝ่ายเภสัชกรรม
อาคารเภสัชกรรมชั้น 2

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561   (แจ้งผลผ่านทางเว็บไซต์)