ประกาศปรับราคารายการยา Monopoly ( New !!!!! )

ปรับราคารายการยา Monopoly

รายการยา Monopoly ที่มีความจำเป็นต้องการเสนอปรับราคาในรอบ 1/2561  ให้ยื่นความจำนงต่อคณะอนุกรรมการพิจารณายาที่ใช้ในโรงพยาบาล เพื่อ
1. พิจารณาตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาลศิริราช
2. พิจารณาต่อรองราคายาเพื่อคงรายการยาไว้
3. พิจารณาจัดหารายการยาทดแทน

ติดต่อ คุณภราดร วัดดี อาคารเภสัชกรรมชั้น 2
สิ่งที่ต้องนำมา
1.จดหมายจากทางบริษัทชี้แจงเหตุผลถึงคณะอนุกรรมการพิจารณายาที่ใช้
ในโรงพยาบาล
2.ใบเสนอราคา
เปิดรับ 1 ธันวาคม 2560
ปิดรับ 31 มกราคม 2561
ประชุมรอบ 1/2561
มีผล สัญญาปีงบประมาณ 2562 เริ่มเดือนตุลาคม 2561 (หากผ่านการพิจารณา)

 
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: