งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
 
              คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันศิริราชอาลัยรัก เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และฝ่ายเภสัชกรรมได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผู้เกษียณฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ฝ่ายเภสัชกรรมมีความพัฒนาและเจริญก้าวหน้า ในวันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัยโดยในปีนี้ฝ่ายเภสัชกรรมมีผู้ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

  1. คุณวิชิต ตั้งจิตติพร
  2. คุณสถาพร เทียมปฐม
  3. คุณอรุณพร โพธิโมกข์
  4. คุณสำลี ชีรคุปต์
  5. คุณเดชา แท่นทอง
  6. คุณกานดา ล่อใจ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: