ขั้นตอนและตารางเวลาการเสนอยาเข้าใหม่ โรงพยาบาลศิริราช ปีปฏิทิน 2561

ขั้นตอนและตารางเวลาการเสนอยาเข้าใหม่ โรงพยาบาลศิริราช  ปีปฏิทิน  2561

ขั้นตอน ตารางเวลา
ฝ่ายเภสัชกรรม  รับลงทะเบียน ภายในวันที่  1  ธันวาคม  2560
ฝ่ายเภสัชกรรม รับเอกสารจากภาควิชา ภายในวันที่ 6  มกราคม  2561 
(วันที่รับหนังสือของสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช)
ประชุมคณะทำงานพิจารณายา  23  กลุ่ม ภายในเดือน  มีนาคม  2561
ประชุมคณะอนุกรรมการต่อรองราคายา
และกำหนดราคาขายยาและเวชภัณฑ์
เดือน  เมษายน  2561
ประขุมคณะอนุกรรมการพิจารณายา
ที่ใช้ในโรงพยาบาลศิริราช
เดือน  พฤษภาคม  2561
เริ่มจำหน่าย เดือน  ตุลาคม  2561

 

หมายเหตุ :

  1.  รับเสนอยาเข้าใหม่ เฉพาะยาชื่อสามัญใหม่ ยาชีววัตถุ รวมถึงยาในรูปแบบหรือขนาดความแรงที่ยังไม่เคยมีในบัญชีรายการยาโรงพยาบาลศิริราช
  2. รายการยาเดิมในบัญชีรายการยาโรงพยาบาลศิริราช จะดำเนินการพิจารณาวิธีจัดซื้อ และประกาศผ่านระบบ eGP