การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อบ่งใช้ - ข้อความในเอกสารกำกับยา โรงพยาบาลศิริราช

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อบ่งใช้ - ข้อความในเอกสารกำกับยา  โรงพยาบาลศิริราช
เอกสารที่ต้องใช้

  1. จดหมายแจ้งฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลศิริราช  เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อบ่งใช้ - ข้อความในเอกสารกำกับยา
  2. เอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา
  3. สำเนาเอกสารกำกับยาฉบับใหม่ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  ตามที่ขึ้นทะเบียนกับ  อ.ย.
  4. ไฟล์ (PDF)  เอกสารกำกับยาฉบับใหม่ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  ตามที่ขึ้นทะเบียนกับ  อ.ย.
  5. ไฟล์ (PDF)  เอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา