การนำเสนอเวชภัณฑ์เข้าใหม่รอบ FEB 2017 NEW !!!

ขั้นตอนการนำเสนอเวชภัณฑ์เข้าโรงพยาบาลศิริราช

1. จัดทำเอกสารเสนอเวชภัณฑ์เข้าใหม่
1.1 เอกสารประกอบด้วย

  • เอกสารประกอบการนำเสนอเวชภัณฑ์เข้าโรงพยาบาลศิริราช Form February 2017 โดยจัดทำเป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์มที่กำหนด (Download ได้ที่ http://www1.si.mahidol.ac.th/division/pharmacy/ เข้าไปที่ >ดาวน์โหลด >เลื่อนลงไปด้านล่าง>การนำเสนอยา/เวชภัณฑ์ เข้าโรงพยาบาล > การนำเสนอเวชภัณฑ์เข้าใหม่ February 2017.rar)

           ***ใน File ดังกล่าวได้มีรายละเอียดชี้แจงอย่างชัดเจนแล้ว กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน***

  • สามารถแนบเอกสารการศึกษาทางวิชาการที่นอกเหนือจากแบบฟอร์มได้ โดยแนบไว้เป็นลำดับสุดท้าย

1.2 แพทย์ผู้เสนอทำหนังสือพร้อมเอกสารทั้งหมด เพื่อให้ภาควิชาพิจารณา
2.การตรวจสอบเอกสารโดยฝ่ายเภสัชกรรม

  • เอกสารในข้อ 1 จะถูกส่งต่อจากหัวหน้าภาควิชา > ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช > ฝ่ายเภสัชกรรม โดยฝ่ายเภสัชกรรมจะปิดรับเอกสารในแต่ละรอบตามที่ประกาศบน Website
  • หากเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามที่กำหนด ฝ่ายเภสัชกรรมจะเป็นผู้ติดต่อบริษัท เพื่อเตรียมสำเนาเอกสารให้คณะอนุกรรมการ โดยจะติดต่อกลับทาง โทรศัพท์ และ  email address ที่แจ้งไว้

3.ขั้นตอนการพิจารณาเวชภัณฑ์เสนอเข้าใหม่

  • คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการนำอวัยวะเทียมที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเข้า - ออก โรงพยาบาลศิริราช ประชุมและสรุปผล
  • คณะอนุกรรมการต่อรองราคายาและเวชภัณฑ์ ดำเนินการต่อรองราคายาและเวชภัณฑ์
  • นำผลสรุปเข้าพิจารณาในคณะกรรมการยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลศิริราช
  • ฝ่ายเภสัชกรรมประกาศรายการเวชภัณฑ์เข้าใหม่ รายการเวชภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการพิจารณา รายการเวชภัณฑ์ตัด รายการแข่งราคาแพ้ พร้อมแจ้งบริษัทเพื่อทำสัญญา

4.เริ่มจำหน่าย


ตารางการเสนอเวชภัณฑ์เข้าโรงพยาบาลศิริราช
รายละเอียด ระยะเวลา
วิธีการ ประชุม
ฝ่ายเภสัชกรรมรับเอกสารจากภาควิชา ตัดรอบพิจารณาโดยยึดวันที่เอกสารถึงฝ่ายเภสัชกรรม
สัปดาห์แรกของเดือน*
( ใช้วันที่รับหนังสือของฝ่ายเภสัชกรรมเป็นสำคัญ )
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนำยา เข้า - ออก สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
เริ่มจำหน่าย หลังจากจัดทำสัญญาเรียบร้อย
 
***รับพิจารณาเฉพาะรายการเวชภัณฑ์ที่มาจากภาควิชาเท่านั้น***

 
ตารางการดำเนินการ-พิจารณารายการเวชภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเข้าคลังเวชภัณฑ์

วันสุดท้ายที่ตัดเอกสาร (ต้องครบมี fileจากบริษัทด้วย)-ส่งถึง-ฝ่ายเภสัชกรรม

( ศุกร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) ##

ประชุมเวชภัณฑ์ (จันทร์สัปดาห์ ที่ 4 ของเดือน) _ กรณี หนังสือ ถึงฝ่ายแต่เอกสารไม่พร้อม-จะไม่นำเสนอที่ประชุม-แต่จะแจ้งหนังสือกลับไปให้ ต่อรองราคา (ฝ่ายเภสัชกรรม)
11 ส.ค. 2559 29 ส.ค. 2559 ไม่เกิน 1 เดือนหลังจากประชุมเสร็จ
9 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2560
14 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560
11 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560
9 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
6 ม.ค. 2560 23 ม.ค. 2560
10 ก.พ. 2560 27 ก.พ. 2560
 10 มี.ค. 2560 27 มี.ค. 2560
7 เม.ย. 2560 24 เม.ย. 2560
5 พ.ค. 2560 22 พ.ค. 2560
9 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2560
7 ก.ค. 2560 24 ก.ค. 2560
4 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560
8 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560
6 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2560

## เอกสารครบตามข้อกำหนด และต้องผ่านสำนักงานผู้อำนวยการทุกเอกสาร
-กรณี เอกสารส่งถึงฝ่ายโดยไม่ผ่าน แพทย์ หรือ หัวหน้าภาคฯ เพื่อส่งให้ผู้อำนวยการ ทางฝ่ายเภสัชกรรมจะส่งกลับเพื่อให้
ต้นเรื่องส่งเอกสารตามขั้นตอน
-ถ้ามีด่วน-และต้องการใช้ก่อนสัญญาจะลง - พิจารณาเป็น case ๆ ไป