การนำเสนอยาเข้าใหม่รอบ March 2017 NEW !!!!!

ขั้นตอนการนำเสนอยาเข้าโรงพยาบาลศิริราช

 1. ลงทะเบียนการเสนอยาเข้าใหม่
 • ติดต่อลงทะเบียนที่คุณสุนันทา สำราญถิ่น อาคารเภสัชกรรมชั้น 2
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
 1. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา (ทย.2,ทย.3,ทย.4 หรือ ย.2) รูปแบบ PDF File

 2. ใบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (ทย.1 หรือ ย.1)

 3. เอกสารกำกับยา รูปแบบ Word File version 2007 ขึ้นไป

 4. รูปภาพ รูปแบบ Power Point File version 2007 ขึ้นไป

เวลาที่เปิดรับลงทะเบียน ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. เท่านั้น
ยกเว้น 2 – 13 มกราคม และ 3 – 15 กรกฎาคม 2560
งดรับลงทะเบียนการเสนอเข้ายาใหม่
 
 • รับ เอกสารการลงทะเบียนที่คุณสุนันทา สำราญถิ่น อาคารเภสัชกรรมชั้น 2 เมื่อฝ่ายเภสัชกรรมติดต่อกลับทาง email address ที่แจ้งไว้ (ประมาณ 1 สัปดาห์นับหลังจากลงทะเบียน) โดยผู้รับผิดชอบในการเสนอยาเข้าใหม่ต้องมารับเอกสารการลงทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อลงชื่อรับทราบว่าต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง
 1. จัดทำเอกสารเสนอยาเข้าใหม่

           2.1เอกสารประกอบด้วย

 • เอกสารการลงทะเบียนในข้อ 1
 • เอกสารประกอบการเสนอยาเข้าโรงพยาบาลศิริราช  Form March 2017 โดยจัดทำเป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์มที่กำหนด (Download ได้ที่ http://www1.si.mahidol.ac.th/division/pharmacy/ เข้าไปที่ >ดาวน์โหลด >แบบฟอร์ม>การนำเสนอยา/เวชภัณฑ์ เข้าโรงพยาบาล > การเตรียมเอกสารเสนอยาเข้าใหม่รอบ MAY 2017.rar) ***ใน File ดังกล่าวได้มีรายละเอียดชี้แจงอย่างชัดเจนแล้ว กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน***
 • สามารถแนบเอกสารการศึกษาทางวิชาการที่นอกเหนือจากแบบฟอร์มได้ โดยแนบไว้เป็นลำดับสุดท้าย
 • เอกสารข้อมูลจากแพทย์ผู้เสนอและสนับสนุนจะต้องมีแพทย์ผู้เสนอ 1 ท่าน และแพทย์ผู้สนับสนุน 3 ท่านลงนาม

           2.2 แพทย์ผู้เสนอทำหนังสือพร้อมเอกสารทั้งหมด เพื่อให้ภาควิชาพิจารณา 
*** หมายเหตุ: ยกเว้นยาที่เคยจำหน่ายในโรงพยาบาลศิริราชแต่แพ้การแข่งราคา สามารถยื่นเอกสารเสนอยาเข้าใหม่ที่ฝ่ายเภสัชกรรมชั้น 2 พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินล่าสุด โดยไม่ต้องมีแพทย์ผู้เสนอและแพทย์ผู้สนับสนุน

 1. การตรวจสอบเอกสารโดยฝ่ายเภสัชกรรม
 • เอกสาร ในข้อ 2 จะถูกส่งต่อจากหัวหน้าภาควิชา > ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช > ฝ่ายเภสัชกรรม โดยฝ่ายเภสัชกรรมจะปิดรับเอกสารในแต่ละรอบตามที่ประกาศบน website(นับจากวันที่รับเอกสารโดยสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช)
 • หาก เอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามที่กำหนด ฝ่ายเภสัชกรรมจะเป็นผู้ติดต่อบริษัทยา เพื่อเตรียมสำเนาเอกสารให้คณะทำงานฯ โดยจะติดต่อกลับทาง email address ที่แจ้งไว้
 1. ขั้นตอนการพิจารณายาเสนอเข้าใหม่
 • คณะทำงานการพิจารณายาที่ใช้ในโรงพยาบาลศิริราชทั้ง 22 กลุ่ม ประชุมและสรุปผล
 • คณะอนุกรรมการต่อรองราคายาและกำหนดราคาขายยาและเวชภัณฑ์ ดำเนินการต่อรองราคายา
 • คณะอนุกรรมการพิจารณายาที่ใช้ในโรงพยาบาลศิริราชประชุมและสรุปผล
 • คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาลศิริราชประชุมรับรองผล
 • ฝ่ายเภสัชกรรมแจ้งประชาสัมพันธ์รายการยาเข้าใหม่ และรายการยาตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาลศิริราช  และแจ้งบริษัทยาสำหรับรายการยาที่ไม่ผ่านการพิจารณาและรายการยาที่ไม่รับพิจารณา
 1. เริ่มจำหน่าย

 

ตารางการเสนอยาเข้าโรงพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 1 และ 2 ปีปฏิทิน 2560
 
รายละเอียด ปีปฏิทิน 1/2560 ปีปฏิทิน 2/2560
รอบ 1 (หลัก) รอบ 2 (หลัก)
วิธีการ ประชุม ประชุม
ระยะเวลา ก.พ.-มิ.ย. ส.ค.-ธ.ค.
ฝ่ายเภสัชกรรมรับลงทะเบียน รับลงทะเบียนรอบ 1/2560 จนถึงวันที่ 23 ธ.ค. 2559 เท่านั้น รับลงทะเบียนรอบ 2/2560
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2560  จนถึงวันที่ 23 มิ.ย. 2560 เท่านั้น
ฝ่ายเภสัชกรรมรับเอกสารจากภาควิชา พิจารณาโดยยึดวันที่เอกสารถึงฝ่ายเภสัชกรรมก่อนวันที่
6 ม.ค. 2560*
(ใช้วันที่รับหนังสือของสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นสำคัญ)
พิจารณาโดยยึดวันที่เอกสารถึงฝ่ายเภสัชกรรมก่อนวันที่
7 ก.ค. 2560**
(ใช้วันที่รับหนังสือของสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นสำคัญ)
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายาที่ใช้ในโรงพยาบาล มี.ค. ก.ย.
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนำยาเข้า-ออก ปลาย พ.ค. ปลาย พ.ย.
เริ่มจำหน่าย ต.ค. 2560 เม.ย. 2561
 

* 2 – 13 มกราคม 2560 งดรับลงทะเบียนการเสนอยาเข้าใหม่ รอบ 1/2560
** 3 – 15 กรกฎาคม 2560  งดรับลงทะเบียนการเสนอยาเข้าใหม่ รอบ 2/2560
 
 
หมายเหตุ รอบ 1/2560
1.  ไม่รับพิจารณารายกายยาสามัญที่มีใช้อยู่แล้วในโรงพยาบาลศิริราช
2. รับพิจารณารายการยาสามัญใหม่ที่ไม่เคยมีใช้ในโรงพยาบาลมาก่อน
จะรับพิจารณาเฉพาะรายการยาที่มีสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาลงวันที่ก่อน 23 ธ.ค. 2559 เท่านั้น และรับเอกสารที่มาจากภาควิชาเท่านั้น
 
หมายเหตุ รอบ 2/2560
1.  ไม่รับพิจารณารายการยา Generic ที่มีใช้อยู่แล้วในโรงพยาบาล
2.  รับพิจาณา ยาที่ไม่เคยจำหน่ายในโรงพยาบาลศิริราช
จะรับพิจารณาเฉพาะรายการยาที่มีสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาลงวันที่ก่อน 23 มิ.ย. 2560 เท่านั้น และรับเอกสารที่มาจากภาควิชาเท่านั้น